Счетоводни услуги

Счетоводна къща СИСТЕРА  предлага пълен набор от счетоводни продукти и услуги, неизменна част от финансово-счетоводното стопанство на всяко предприятие. Абонаментното счетоводно обслужване, което предлагаме на всички наши партньори, включва: 

 • Текуща счетоводна отчетност на стопанските операции, съгласно Закона за счетоводство , Националните счетоводни стандарти  и Международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне и деклариране в НАП на справки-декларации и дневници по Закона за данъка върху добавената стойност
 • Подаване на месечни VIES и Интрастат декларации
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и  заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, отпуски, удостоверения за пенсия,  обработка на болнични листове и подаване в Националния осигурителен институт
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на Националния осигурителен институт
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 • Изготвяне на междинни  справки и отчети, необходими за управленската дейност, за кандидатстване за банков кредит и т. н.
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане
 • Изготвяне и деклариране на статистическите форми за Националния статистически институт
 • Изготвяне и подаване на документи за регистрация по Закона за данък добавена стойност
 • В някои случаи е възможна синхронизация в обработката на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път за редуциране на цената

Вашият коментар