Цени и ценова политика

 

Ценообразуването на счетоводните услуги зависи от множество фактори като средномесечен документооборот, численост на персонала, големина на стоковата номенклатура, наличието на внос, износ,  вътреобщностни придобивания наличието или липсата на регистрация по ЗДДС,  типа бизнес и други.

Посочените тук цени са минималните на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за Абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.

Минимални цени:
1. За абонаментно счетоводно обслужване:                                                        
– Фирми нерегистрирани по ЗДДС – 80 лв.
– Фирми регистрирани по ЗДДС – 120 лв.
2. Еднократни услуги: 
– Изготвяне на интрастат декларация – 30 лв.
– Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирма с дейност /включително подаването в НСИ/ – 300 лв.
– Изготвяне на Годишна декларация на фирма без дейност /включително подаване на Декларация за неактивност  в НСИ/ – 30 лв.
– Годишна декларация на физически лица – 30 лв.
– Годишна декларация за осигурителен доход на физически лица – 20 лв.
– Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър – 25 лв.
– Изготвяне на Декларация по ЗБУТ – 50 лв.
– Изготвяне на Уведомление по ЗБУТ – 25 лв.

 

Посочените цени са без ДДС. На фирмите нерегистрирани по ЗДДС се издава опростена фактура.